Kto płaci u notariusza za umowę najmu okazjonalnego?

publikacja: 2022-10-24, sekcja: prawo cywilne

Umowa najmu okazjonalnego to umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Taka umowa zabezpiecza interes właściciela lokalu w przypadku uciążliwego lokatora np. zalegającego w płatności z czynszem. Właściciel będzie mógł eksmitować lokatora bez konieczności wszczęcia odrębnego procesu sądowego o eksmisję. Musi jednak pamiętać o kilku elementach - częściowo poniżej wymienionych - jakie należy spełnić aby możliwe było zastosowanie dobrodziejstwa wynikającego z tych szczególnych przepisów.

Wbrew powszechnemu przekonaniu umowa najmu okazjonalnego nie musi być sporządzona w całości przez notariusza. Wystarczy, że zostanie zawarta w zwykłej formie pisemnej. U notariusza muszą zostać sporządzone pewne załączniki do umowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do umowy załącza się:

1/ oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu

2/ wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3/ oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu - na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Oznacza to, że u notariusza sporządza się oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji, a także ewentualne oświadczenie właściciela lokalu („zastępczego”) o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.  To konieczność załączenia tych dwóch dokumentów do umowy skutkuje powstaniem dodatkowych kosztów przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego.  Na kim więc ciąży obowiązek pokrycia kosztów powstałych u notariusza, na wynajmującym czy najemcy ? Ustawa tego nie precyzuje, a rozwiązania bywają różne:

1/ Koszt ten pokrywa w całości właściciel, gdyż to jego interesy zostają zabezpieczone, tym samym zachęca najemcę do zawarcia umowy najmu lokalu w takiej formie;

2/ Kosztem tym właściciel i najemca dzielą się po połowie;

3/ Całkowity kosztów pokrywa najemca, bowiem bez dostarczenia wynajmującemu wymaganych przez niego załączników do umowy, nie będzie chciał z najemcą zawrzeć umowy.

Przy zawieraniu umowy najmu lokalu mieszkalnego warto pamiętać o właściwym zabezpieczeniu interesów stron umowy, dlatego przygotowanie stosownej umowy może okazać się niezwykle pomocne. Zachęcam do kontaktu z kancelarią, która od lat pomaga Klientom w przygotowaniu różnych umów.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.