Klienci indywidualni - Prawo cywilne

1. Sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego np. pozew, odpowiedź na pozew, pismo zawierające wnioski dowodowe, apelacja, skarga kasacyjna.

2. Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa procesowego, adwokat jest obecny na rozprawie, zgłasza wnioski dowodowe i czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu zgłaszając np. zastrzeżenia do protokołu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Zgodnie z Art. 162 KPC Strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.

3. Sporządzanie oraz uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzór nad procesem ich wykonywania.

4. Prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych (zasiedzenie, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności).

5. Prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań, w tym m.in. dotyczących umowy sprzedaży (dochodzenie praw z tytułu rękojmi lub gwarancji), umowy o dzieło, najmu, dzierżawy, ubezpieczenia, komisu dochodzenie wszelkich praw z tytułu szkody powstałej jako następstwo wypadku komunikacyjnego.

6. Windykacja roszczeń majątkowych zarówno w zakresie działań polubownych, jak i przez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za windykację z wyjątkiem honorarium za prowadzenie sprawy. Wyegzekwowana kwota w całości należy do wierzyciela. Honorarium ustalane jest indywidualnie wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie - stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. Do 500 zł - 60 zł;
  2. Powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
  3. Powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
  4. Powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
  5. Powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
  6. Powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
  7. Powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

7. Zastępstwo w postępowaniach (procesowym i nieprocesowym) przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi.

Poniżej prezentujemy najbardziej popularne artykuły z sekcji prawo cywilne:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.