Kiedy wymagać kilku oświadczeń woli pacjenta

publikacja: Zarządzanie placówką medyczną, Sierpień 2015 Artykuł

Pacjent może upoważnić do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia więcej niż jedną osobę. W tym celu może złożyć kilka oświadczeń woli.

Ustawodawca w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zobowiązał podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych do udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Nie należy jednak określenia "osobie upoważnionej przez pacjenta" stosować zawężająco. Ustawodawca bowiem w żadnej normie prawnej nie wskazał, że upoważnienie do zapoznania się z dokumentacją medyczną może być udzielone tylko jednej osobie.

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Jak przygotować się do kontroli NIK

publikacja: Zarządzanie placówką medyczną, Sierpień 2015 Artykuł

Najwyższa Izba Kontroli w 2015 roku planuje jeszcze kilka kontroli w placówkach medycznych, dlatego warto odpowiednio się przygotować na ewentualną wizytę kontrolerów.

Następnym tematem kontroli będzie tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej u świadczeniodawców. Głównym założeniem tego etapu prac ma być zaopiniowanie poprawności dostępu uprawnionych osób do dokumentacji medycznej oraz stwierdzenie, czy dostęp do niej następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skontrolowana zostanie działalność placówek medycznych pod kątem zgodności z przepisami i innymi dokumentami wyznaczającymi kierunki działania, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków legalności i rzetelności.

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Informowanie o wolnym miejscu w kolejce

publikacja: Zarządzanie placówką medyczną, Maj 2015 Artykuł

Świadczeniobiorca jest zobowiązany do informowania świadczeniobiorców w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia.

Zasady kolejności dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej są określone w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszenia. W tym celu placówki medyczne zobowiązane są do prowadzenia listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia. Listy te prowadzone są w formie elektronicznej.

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Czy można wysłać dokumentację e-mailem?

publikacja: Zarządzanie placówką medyczną, Maj 2015 Artykuł

Przepisy nie wskazują sposobu doręczenia wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji. Czy pacjent może żądać przesłania dokumentacji za pośrednictwem e-maila.

Rozwiązania stosowane przez podmioty lecznicze w przypadku wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej za pomocą poczty elektronicznej są różne i wynikają z wewnętrznych regulaminów. Problem leży w sposobie weryfikacji, czy osoba, która zwróciła się o udostępnienie dokumentacji, jest osobą uprawnioną do jej otrzymania.

Czytaj całą treść artykułu >>