Kiedy i w jaki sposób pracodawca może ukarać pracownika ?

publikacja: 2022-04-05, sekcja: inne obszary prawa

Pracownik ponosi odpowiedzialność zarówno osobistą jak i majątkową z tytułu zawinionego niewykonania lub też nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. W świetle przepisów, zawartych w Kodeksie pracy,  pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Jakie kary może nałożyć pracodawca ?

Ustawodawca przyznaje pracodawcy możliwość zastosowania trzech rodzajów kar porządkowych. Należą do nich kara upomnienia, kara nagany oraz kara pieniężna. Trzeba pamiętać, że kara pieniężna może zostać zastosowana tylko w konkretnych przypadkach tj. za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Wybierając rodzaj kary jaka zostanie zastosowana wobec pracownika, pracodawca musi wziąć pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

O czym powinien pamiętać pracodawca przy nakładaniu kary porządkowej?

  • O przedawnieniu karania, czyli terminie w jakim można nałożyć karę
  • Obowiązku wysłuchania pracownika przed nałożeniem kary
  • Zawiadomieniu pracownika na piśmie o zastosowanej karze oraz obowiązkowych elementach jakie winny znaleźć się w treści takiego zawiadomienia
  • Możliwości złożenia przez pracownika sprzeciwu oraz formie rozpoznania przez pracodawcę tego sprzeciwu
  • Zatarciu kary i czynnościach jakie należy w związku z tym podjąć

Czy pracodawca może zastosować karę porządkową bez uprzedniego wysłuchania pracownika?

Co do zasady nie, gdyż wysłuchanie pracownika jest obligatoryjnym obowiązkiem pracodawcy, jednakże w orzecznictwie sądów powszechnych można odnaleźć przypadki w których nałożenie kary porządkowej może nastąpić bez uprzedniego wysłuchania np. gdy pracownik zrezygnuje z ustnego złożenia wyjaśnień. Jest to tylko jeden z kilku przykładów, wiele zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Podsumowując, pracodawca winien pamiętać o prawidłowym przebiegu postępowania w zakresie nakładania kar porządkowych, tj. w pierwszej kolejności musi nastąpić niewłaściwe postępowanie pracownika, następnie konieczne jest wysłuchanie pracownika, a dopiero w dalszej kolejności pracodawca podejmuje decyzję o karze porządkowej i zawiadamia pracownika o zastosowaniu kary, przy czym zawiadomienie musi zawierać wszystkie obligatoryjne elementy oraz stosowne pouczenie.  

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.