Wiza pracownicza do Polski - zmiana przepisów

publikacja: 2020-12-04, sekcja: prawo imigracyjne

Z dniem 1 grudnia 2020 r. zmianie uległy przepisy ustawy o cudzoziemcach. Wprowadzają istotne zmiany dla cudzoziemców którzy chcą przyjechać do Polski np. celem podjęcia zatrudnienie.

Jeden z wymogów, który zawarty jest w nowych przepisach, dotyczy dokumentów składanych przy wniosku o wydanie wizy.  Dotychczas cudzoziemiec który składał wniosek o wydanie w celu wykonywania pracy Polsce miał obowiązek przedstawienia dokumentu podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego do dnia uzyskania przez niego ubezpieczenia zdrowotnego. Przepis ten uległ zmianie i aktualnie cudzoziemiec składający wniosek o wizę ( w tym wizę pracowniczą) jest obowiązany posiadać dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana ta oznacza, że ubezpieczenie medyczne (spełniające szczegółowe warunki określone w ustawie) musi obowiązywać na cały okres planowanego pobytu w Polsce, jeśli cudzoziemiec nie jest w stanie przedstawić ubezpieczenia zdrowotnego. Należy zaznaczyć, że nie każdy ubezpieczyciel może wystać taką polisę ubezpieczeniową, musi on spełnić warunki określone nowymi normami prawnymi.

Ponadto, zmianie uległ przepis rozporządzenia określające przypadki, w których powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę np. zniesiono ten obowiązek w zakres wykonywania niektórych zawodów medycznych, jak również w stosunku do cudzoziemców posiadających ważną wizę wydaną w celu, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, a także w stosunku do osób posiadających ważną wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”.

Uzyskanie przez cudzoziemca wizy celem przyjazdu do Polski, może być utrudnione, dlatego zachęcamy do kontaktu z kancelarią, pomagamy w przygotowaniu stosownych dokumentów jak również udzielamy porad prawnych w tym zakresie. 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo imigracyjne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.