Prowadzenie działalności pod cudzym nazwiskiem a podatki i składki ZUS

publikacja: 2020-08-13, sekcja: inne obszary prawa

Firmowanie swoim nazwiskiem działalności gospodarczej prowadzonej przez inną osobę, może być bardzo ryzykowane i doprowadzić do negatywnych konsekwencji zarówno karnych jak i cywilnych. Firmujący, czyli osoba pod czyjej nazwiskiem prowadzona jest działalność gospodarcza, powinna pamiętać o zobowiązaniach podatkowych, ewentualnej odpowiedzialności karnej, a także obowiązku uiszczania składek do ZUS, o czym poniżej.

Odpowiedzialność firmującego za zaległości podatkowe

Przepisy ordynacji podatkowej odnoszą się do kwestii ponoszenia odpowiedzialności firmującego za zaległości podatkowe. W świetle przepisów jeżeli podatnik, za zgodą innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem. Za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia takiej działalności, firmujący odpowiada jako osoba trzecia. Ważną wskazówką dla takiej osoby, jest zaznaczenie, że egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna, odstąpiono od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych albo nie przystąpiono do egzekucji administracyjnej w wyniku uprawdopodobnienia przez organ egzekucyjny braku możliwości uzyskania w toku egzekucji administracyjnej kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Odpowiedzialność karna

Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie karnym skarbowym podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to naraża podatek na uszczuplenie, podlega odpowiedzialności karnej, która może być kara grzywny a nawet pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność z tytułu składek ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem uiszczania z tego tytułu składek do ZUS. Firmujący winien pamiętać, że osoba która faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, może doprowadzić do zalegania z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne.  Brak płatności składek powoduje wydanie przez ZUS decyzji o zaleganiu z tytułu prowadzenia działalności z zapłatą składek za określony okres. Tym samym firmujący, w świetle obowiązujących przepisów, za powstałą zaległość składkową na ubezpieczenie społeczne, odpowiada jako osoba trzecia solidarnie z firmowanym.

 Jaką firmujący może podjąć obronę w takiej sytuacji ? Należy wnieść właściwe odwołanie od takiej decyzji ZUS i udowodnić, że nie zalega się z zapłatą należności z tytułu składek jako osoba prowadząca działalność gospodarcza, dlatego że faktycznie działalność tą prowadziła osoba trzecia. Istnieją bowiem przypadki w których dochodzone przez ZUS składki nie będą należne.

Pomagamy naszym Klientom w sporach przeciwko ZUS, zarówno na etapie postępowania przed organem rentowym jak i sądowym. W tych szczególnych sprawach obrona winna nastąpić w jak najwcześniejszym etapie, albowiem podjęte działania mają wpływ na dalszy proces sądowy. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.