Praca zdalna na umowie o pracę a koronawirus

publikacja: 2020-03-20, sekcja: inne obszary prawa

 

Zgodnie z nową ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (nazywaną również Specustawą w sprawie COVID-19)   pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Warto zwrócić uwagę na kilka praktycznych problemów jakie mogą pojawić się przy poleceniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Po pierwsze, to pracodawca decyduje, czy pracownik będzie wykonywał pracę zdalnie, nie musi swojej decyzji uzgadniać z pracownikiem. Jeżeli chodzi o miejscem wykonywania pracy zdalnej może to być np. dom pracownika albo inny lokal pracodawcy, jednakże pracodawca winien wziąć po uwagę czy pracownik ma w domu odpowiednie warunki do wykonywania pracy zdalnej. Dalej wskazać należy, że polecenie wykonywanie pracy zdalnej nie wpływa na wysokość wynagrodzenia pracownika i nie zmienia  czasu wykonywania pracy, albowiem stanowi tylko inne miejsce wykonywania pracy – w chwili obecnej brak jest odmiennej regulacji prawnej w tym zakresie. Nadto zaznaczyć trzeba, iż pracodawca nie może narzucić pracownikowi wykonywania innej rodzajowo pracy, albowiem zgodnie z powołaną regulacją prawną pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej określonej w umowie o pracę. Istotnym elementem jest także okoliczność na jaki okres można polecić pracownikowi wykonywanie pracy na w/w warunkach. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że polecenie wykonywania pracy zdalnej powinno nastąpić na czas oznaczony (np. na okres 3 trzech tygodni). Dodania wymaga, że na pracodawcy ciąży również obowiązek zapewnienia pracownikowi narzędzi do wykonywa pracy zdalnej np. komputera, albowiem nie może żądać od pracownika wykonywania pracy przy użyciu prywatnego sprzętu pracownika np. komputera. Istnieje jednak możliwość porozumienia się z pracownikiem w tym zakresie. Praca zdalna rodzi również problemy z zakresu BHP, pracodawca powinien więc określić obowiązek przestrzegania przez pracownika stosownych przepisów. Stosowne wydaje się zaznaczenie, że praca wykonywana w domu powoduje powstanie kosztów po stronie pracownika w zakresie np. zużycia prądu czy Internetu. W związku z powyższym kwestia rozliczenia tych kosztów winna być odpowiednio uregulowana.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.