Zajęcie rachunku bankowego oraz wynagrodzenia przez komornika.

publikacja: 2018-01-03, sekcja: prawo cywilne

Zasadą jest, iż zajęcie kwoty wolnej od potrąceń nie powinno mieć miejsca.

Co w sytuacji, gdy stanie się inaczej?

Potrącenie na wniosek komornika

Zgodnie z art. 87 §  1 pkt 1 Kodeksu Pracy z wynagrodzenia za pracę- po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pracodawca może kolejno dokonać potrącenia należności egzekwowanych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczek udzielanych pracownikowi oraz kar pieniężnych przewidzianych w Kodeksie Pracy.  Potrąceń na rzecz świadczeń alimentacyjnych można dokonywać do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Zezwala na to art. 87 §  3 ust. 1 Kodeksu Pracy. W razie egzekucji pozostałych należności potrącenia dokonywane są do wysokości połowy wynagrodzenia.

Kwoty wolne od potrąceń

Kwotą wolną od potrąceń jest minimalne wynagrodzenie za pracę, które przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wyjątek stanowią należności alimentacyjne, które mogą być pokrywane z minimalnego wynagrodzenia o pracę. Jeśli chodzi potrącenie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi kwota wolną od potrąceń jest 75% wynagrodzenia za pracę,
a w przypadku kar pieniężnych przewidzianych w Kodeksie Pracy 90 %. Jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu, to kwota wolna od potrąceń ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Egzekucję z wynagrodzenia rozpoczyna komornik od doręczenia wezwania dłużnikowi i przekazania mu informacji, że nie może pobierać pensji do czasu pokrycia długu w całości. Zajęte wynagrodzenie obejmuje również premie nagrody, a także udziały w funduszu zakładowym wynikające ze stosunku pracy. Pracodawca po przeprowadzonej egzekucji komorniczej przekazuje część wynagrodzenia wolnego od potrąceń na podany przez pracownika rachunek bankowy.

Zajęcie rachunku bankowego

Zgodnie z procedurą cywilną komornik może na wniosek wierzyciela prowadzić również egzekucję z rachunku bankowego dłużnika. Komornik zajmuje więc nie tylko wynagrodzenie za pracę dłużnika, ale także środki pieniężne znajdujące się na jego koncie bankowym. Dzieje się tak, ponieważ komornik nie wie, z jakiego tytułu pochodzą środki zdeponowane na rachunku bankowym oraz czy wśród nich są takie, które zajęciu nie podlegają.  Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Zastrzeżenie to jednak nie obowiązuje w przypadku egzekucji alimentów z rachunku bankowego dłużnika.

W związku z powyższym dłużnik powinien zgłosić się do komornika z wnioskiem o zwolnienie spod egzekucji z rachunku bankowego kwoty wynagrodzenia wolnej od zajęcia. Bank bez postanowienia wydanego przez komornika nie może zwolnić wyżej wymienionej kwoty z zajętego rachunku dłużnika. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty.

Do naszej Kancelarii zgłaszają się Klienci borykający się z opisanym problemem, który pomagamy im rozwiązać, w związku z czym zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.