Brak zasądzonych alimentów a 500 plus

publikacja: 2017-09-26, sekcja: inne obszary prawa

Do 31 lipca 2017 r. regulacje prawne określały, że świadczenie wychowawcze tzw. 500 plus nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Aktualnie w życie weszła istotna zmiana, zgodnie z którą świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Powyższe oznacza, że wprowadzone zostało dodatkowe kryterium jakie musi spełnić rodzić starający się o przyznanie świadczenia 500 + na dziecko. Przyznanie świadczenia wychowawczego uzależnione zostało co do zasady od posiadania przez rodzica samotnie wychowującego dziecko tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, w którym to tytule wykonawczym ustalone zostaną alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica.  Pod pojęciem „tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd”  należy rozumieć między innymi:

 • wyrok sadowy zasądzający alimenty na rzecz dziecka
 • ugodę alimentacyjną zawarta przed sądem,
 • ugodę zawartą przed mediatorem.

W uzyskaniu właściwego dokumentu pomóc może specjalista np. adwokat, który w zależności od okoliczności sprawy wskaże jaka droga sądowa lub pozasądowa w danej sytuacji byłaby najszybsza i najkorzystniejsza dla klienta.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.