Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia

publikacja: 2017-02-27, sekcja: inne obszary prawa

 

Regulacje prawne w obecnie obowiązującym systemie prawnym dopuszczają możliwość rozwiązania umowy o pracę  przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jest to jednak dozwolone w szczególnych okolicznościach wymienionych w przepisach prawnych.  

Wskazania wymaga, że rozwiązanie umowy następuje poprzez złożenie przez pracodawcę stosownego oświadczenia pracownikowi. Pracodawca winien pamiętać o wszystkich elementach jakie powinno zawierać przedmiotowe oświadczenie. W wyniku złożenia skutecznego oświadczenia dochodzi do rozwiązania stosunku pracy.

Okoliczności w których pracodawca ma prawo do rozwiązania stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia można podzielić na dwie kategorie, są  to powody zawinione przez pracownika oraz powody niezawinione przez pracownika.

Rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, po pierwsze w razie naruszenia przez niego ciężkich podstawowych obowiązków pracowniczych. Po drugie, jest to również możliwe w przypadku popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Po trzecie, jest to dopuszczalne gdy pracownik ze swojej winy traci uprawnienia konieczne wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Jeżeli pracodawca chce rozwiązać umowę o pracę w takich sposób musi  pamiętać o spełnieniu wszystkich nałożonych przez prawo obowiązków, a także mieć na uwadze termin, w którym jest dopuszczalne. Niedopilnowanie powyższego może narazić pracodawcę na poniesienie bardzo negatywnych skutków.

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika

Pracodawca posiada również uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w związku z zaistnieniem niezawinionych przez pracownika okoliczności.  Jest to możliwe, gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Ponadto pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy z powodu choroby, gdy nieobecność ta trwa dłużej niż 1 miesiąc. Przykładem takich okoliczności może być np. obywanie przez pracownika kary pozbawienia wolności.  

Dodatkowo wskazania wymaga, że ustawodawca dopuścił w pewnych okolicznościach możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracownik sprawuje opiekę nad dzieckiem lub przebywa w odosobnieniu z powodu choroby zakaźnej.  

 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.