Jak długo można zatrudniać na czas określony? Zmiany w 2016 r.

publikacja: 2016-09-23, sekcja: inne obszary prawa

Kwestie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony uregulowane zostały w Kodeksie Pracy. Od 22 lutego 2016 r. w życie weszła znaczna nowelizacja przepisów ujętych w tym kodeksie. Jedną z materii jaką znowelizował ustawodawca jest kwesta ilości i długości zawierania z tym samym pracownikiem umów o pracę na czas określony.

Po pierwsze należy wskazać, że okres zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekroczyć 33 miesiące. Oznacza to, że umowa na czas określony nie może mieć dłuższego czasu trwania niż 33 miesiące.

Dale wskazać należy że te same strony stosunku pracy mogę zawrzeć maksymalnie tylko 3 umowy na czas oznaczony. Z tym zaznaczeniem , że okres łączny tych trzech umów nie może przekroczyć 33 miesiące. Tytułem przykładu wskazać należy, że pierwsza z umów zawarta może być na 12 miesięcy, druga na kolejne 12 miesięcy a trzecia maksymalnie na 9 miesięcy.

Przekroczenie czasu trwania umów lub ilości  

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony będzie dłuższy niż 33 miesiące  uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zawarcie więc umowy np. na 4 lata powoduje, że po 33 miesiącach przekształca się ona w umowę na czas nieokreślony.

Analogicznie będzie w przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie czwartej umowy na czas określony. Jeżeli więc w okresie 33 miesięcy liczba zawartych umów jest będzie większa niż 3 uważa się, że pracownik od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Odstępstwa o zasady

Ustawa przewiduje możliwości zawarcia umowy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące lub zawarcia więcej niż trzech umów na czas określony. Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie pracy, zasad tych nie stosuje się do umów o pracę na czas określony:

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.