Odprawa pieniężna po zwolnieniu przez pracodawcę

publikacja: 2016-06-16, sekcja: inne obszary prawa

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, reguluje uprawnienia jakie przysługują danemu pracownikowi w przypadku zwolnień grupowych lub indywidualnych. Akt prawny przyznaje pracownikowi, w związku z jego zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uprawnienie do wypłacenia odprawy pieniężnej.

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników , a więc leżących po stronie pracodawcy mogą być dokonywane przez pracodawcę gdy np. występuje zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi danego zakładu pracy.

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Powyższą zasadę w zakresie odprawy w przypadku zwolnień grupowych stosuje się również do zwolnień indywidualnych tj. w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni.

Istotne orzeczenie w sprawie uprawnienia do uzyskania odprawy pieniężnej wydał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie III PZP 4/15, który wskazał, że pracownik nabywa prawa do odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec tego pracownika. Powyższe oznacza, że regulacje z wyżej wskazanej ustawy można zastosować nie tylko gdy pracodawca dokonuje zwolnienia z przyczyn nieleżących po stronie pracownika, ale również w przypadku rozwiązania umowy dokonuje pracownik, ponieważ pracodawca naruszył wobec niego podstawowe obowiązki, np. nie wypłaca mu wynagrodzenia za pra

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.