Pracodawcy mogą otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia osób poniżej 30 l.

publikacja: 2015-10-30, sekcja: inne obszary prawa

Prezydent podpisała ustawę z dnia 25 września 2015 r.  o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzona ona interesujące zmiany w zakresie możliwości uzyskania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie dla młodego pracownika.

Zgodnie z nowelizacją starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na:

  • wynagrodzenia,
  • nagrody
  • oraz składki na ubezpieczenia społeczne

skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że starosta nie może zawrzeć umowy powyższej umowy, z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani stosownie do zawartej umowy

  • do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja
  • oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji

Niewywiązanie się z w/w warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Kiedy można zawrzeć umowę ?

Umowy dotyczące refundacji mogą być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Koszty wynikające z zawartych umów są finansowane przez starostę w ramach Funduszu Pracy w latach 2016–2018.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.