Naruszenie miru domowego

publikacja: 2015-08-14, sekcja: prawo karne

Naruszenie miru domowego polega na wdarciu się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia lub ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza takiego miejsca.  Mirem domowym jest prawo do niezakłóconego korzystania z domu czy mieszkania osoby uprawnionej. Co więcej dysponent domu ma prawo decydować o tym jakie osoby i na jakich warunkach mogą w nim przebywać. Nie jest istotne do jakiego celu służy dane pomieszczenie lub obszar, dla oceny czy miało miejsce popełnienie przestępstwa ważne jest czy swoim zachowaniem sprawca złamał prawo, które polega na dyspozycji danym lokalem.

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem „wdarcie w rozumieniu przepisu art. 193 KK to wejście połączone z pokonaniem przeszkody, lecz nie chodzi tu o przeszkodę o charakterze fizycznym, ale o przełamanie woli osoby uprawnionej, która dla wdzierającego się stanowi barierę do pokonania. Sposób naruszenia woli osoby uprawnionej może być różny, jest on przy tym okolicznością drugorzędną, nieistotną z punktu widzenia bytu samego przestępstwa. Niezależnie zatem od potocznego rozumienia i prawnej interpretacji, zwrot "wdarcie się" posiada tożsame znaczenie.” (wyrok SA w Katowicach, z dnia 9 grudnia 2010 r. II AKa 384/10).

Ochrona miru domowego jest wyrazem ochrony prywatności każdego człowieka, a obecność pokrzywdzonego w czasie wdarcia się do lokalu lub terenu nie jest konieczna, bowiem wdarcie możne nastąpić pod jego nieobecność.

Warto zauważyć, że przestępstwo to może zostać popełnione tylko w zamiarze bezpośrednim, gdyż w celu jego popełnienia konieczne jest aby sprawca miał świadomość, że wejście na dany teren będzie bezprawne albo bez zgody osoby uprawnionej.

W polskim prawie istnieją wyjątki, które przesądzają o legalności naruszenia miru domowego np. wejście na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwisających gałęzi.

Tryb ścigania

Przestępstwo ścigane jest z oskarżenia publicznego.

Odpowiedzialność karna

Za naruszenie miru domowego grozi odpowiedzialność karna. Jest ono zagrożone karą grzywny, karną ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo karne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.