Kiedy pozew powinien być wniesiony na urzędowym formularzu?

publikacja: 2014-08-31, sekcja: prawo cywilne

Pozew o zapłatę powinien zostać wniesiony do sądu na urzędowym formularzu jeśli dana sprawa rozpatrywana będzie w postępowaniu uproszczonym. Zgodnie z art. 5051 kodeksu postępowania cywilnego przepisy dotyczące postępowania uproszczonego stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

  • o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
  • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 maja 2001 r., w polskim modelu postępowania uproszczonego, wśród obostrzeń formalnych zwiększających dyscyplinę oraz precyzję działania stron, mających ułatwić szybsze załatwienie sprawy, jest nakaz wnoszenia pism procesowych na urzędowych formularzach (sygn. akt III CZP 19/01). W postępowaniu uproszczonym obok pozwu również odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego oraz pismo zawierające wnioski dowodowe powinny być sporządzone na urzędowych formularzach (art. 5052 k.p.c.).

Istotny jest również fakt, iż w przypadku postępowania uproszczonego wysokość opłat sądowych regulują przepisy szczególne. Według generalnej zasady opłata od pozwu o zapłatę wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Natomiast w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym zgodnie z art. 28 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

1) do 2000 złotych - 30 złotych;

2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych - 100 złotych;

3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych - 250 złotych;

4) ponad 7500 złotych - 300 złotych.

Nie złożenie pozwu na formularzu urzędowym w przypadkach wskazanych w art. 5051 kodeksu postępowania cywilnego, skutkować będzie zwrotem pozwu.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.