Jak odwołać się od decyzji ZUS?

publikacja: 2014-08-04, sekcja: inne obszary prawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje każdego roku miliony decyzji, nie wszystkie jednak stają się prawomocne.  Aby uniknąć uprawomocnienia się decyzji, która w opinii ubezpieczonego jest błędna, należy     w terminie miesiąca od jej doręczenia, złożyć odwołanie. Pismo powinno zostać skierowane do Oddziału ZUS, który zaskarżaną decyzję wydał. Musi spełniać wymogi pisma procesowego określone w art. 126 kodeku postępowania cywilnego. W myśl wskazanego przepisu każde pismo procesowe powinno zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane – podajemy nazwę właściwego sądu rejonowego bądź okręgowego wskazując następnie za pośrednictwem danego oddziału ZUS;
  • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma ( w omawianym przypadku będzie to odwołanie);
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

Ponadto gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawiciel, numer PESEL lub numer NIP powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. Najistotniejsze jednak z punktu widzenia ubezpieczonego jest wskazane czy zaskarżamy daną decyzję w całości czy w części oraz zarzuty jej dotyczące – podanie przyczyn dlaczego dana osoba nie zgadza się z przyjętym przez ZUS rozstrzygnięciem w danej sprawie.

Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej. Nie ma znaczenia czy zostanie wysłane pocztą czy też złożone osobiście przez skarżącego w oddziale ZUS. Bardzo ważne jest jednak, aby posiadać potwierdzenie złożenia takiego odwołania. W przypadku wysyłania pisma pocztą, wskazanym jest aby zrobić to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru należy zachować dla celów dowodowych. W przypadku składania odwołania osobiście w siedzibie ZUS, warto mieć dodatkową kopię odwołania, na którym pracownik ZUS potwierdzi przyjęcie odwołania pieczęcią oraz własnoręcznym podpisem, data również powinna zostać odnotowana.

Po złożeniu odwołania, ZUS w terminie 30 dni może uchylić bądź zmienić wydaną decyzję. Jeśli jednak nie uwzględni odwołania, sprawa zostanie przekazana do właściwego sądu. Wówczas wszczęte zostaje postępowanie z powództwa odwołującego się przeciwko właściwemu oddziałowi ZUS. W toku postępowania strony mają prawo do składania wyjaśnień. Sąd zazwyczaj dopuszcza dowód z przesłuchania stron, ograniczając go do przesłuchania powoda – odwołujący się otrzymuje wezwanie (a nie zawiadomienie) na rozprawę, zawierające zobowiązanie do osobistego stawiennictwa pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania. Sąd I instancji po przeprowadzeniu postępowania, którego skarżący jest stroną, wydaje wyrok, zmieniający decyzję ZUS ( w przypadku uwzględnienia odwołania) bądź oddalający złożone odwołanie. Istnieje również możliwość, że sąd wskutek dostrzeżenia licznych błędów merytorycznych i formalnych w aktach dostarczonych przez ZUS, przekażę sprawę do ponownego rozpoznania wskazując jakie błędy dotychczas zostały popełnione. Od wyroku sądu I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji.

W postępowaniu dotyczącym ubezpieczeń społecznych strony nie ponoszą żadnych opłat. Odwołanie również nie podlega opłatom sądowym.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.