Wniesienie zażalenia na czynności dyrektora oddziału NFZ

publikacja: 2013-02-23, sekcja: prawo medyczne

Zgodnie z art. 160, jak również z art. 161, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługuje zażalenie na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące realizacji umowy. Takie zażalenie kieruje się do prezesa Funduszu i składa się wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

O ile przepisy ustawy są jasne i nie pozostawiają żadnych wątpliwości, o tyle praktyka drastycznie od nich odbiega. W rzeczywistości bowiem średni czas rozpatrywania zażalenia wynosi od roku do półtora roku. Z reguły jest to spowodowane tym, że Prezes NFZ przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji zasięga specjalistycznej opinii z Departamentu Gospodarki Lekami NFZ orz tzw. zespołu ds. rozpatrywania zażaleń.

Niejednokrotnie Prezes NFZ zasłania się również argumentami o bardzo dużej liczbie zażaleń, odwołań i wielu innych spraw do niego skierowanych, a także o ograniczonych możliwościach kadrowych NFZ.

Istotną kwestią jest również klasyfikacja prawna tego typu procedury odwoławczej. W literaturze wskazuje się bowiem z jednej strony, że rozstrzygnięcie Prezesa NFZ nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ale szczególnym rodzajem postępowania reklamacyjnego w ramach umowy cywilnoprawnej. Skutkiem tego jest fakt, iż od tego rozstrzygnięcia nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Z drugiej jednak strony pojawia się określenie tego typu procedury odwoławczej jako postępowania quasi-skargowego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy te odnoszą się jednak tylko do kwestii związanych z zaniedbaniem, nienależytym wykonaniem zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników czy też przewlekłość i nadmierny biurokratyzm w załatwianiu spraw.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo medyczne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.