Obliczanie terminów na gruncie prawa cywilnego

publikacja: 2012-10-05, sekcja: prawo cywilne

Umiejętność obliczania terminów na gruncie prawa oraz procedury cywilnej jest niezwykle istotna kwestią, albowiem czynność dokonana z niezachowaniem terminu ustawowego jest bezskuteczna, a w konsekwencji nasze pismo nie podlega merytorycznemu rozpoznaniu. Natomiast niezachowanie przez jedną ze stron stosunku zobowiązaniowego terminu wskazanego w umowie, sprawa iż dana strona popada w zwłokę, co może grozić kolejnymi konsekwencjami.

Na gruncie polskiego prawa cywilnego przyjmuje się, iż termin to zdarzenie przyszłe pewne. Kodeks cywilny wskazuje, iż termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, natomiast termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. W przypadku, gdy termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć. Warto wiedzieć, iż koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Przykład: dnia 14 lipca 2012 r. został doręczony wyrok Sądu Rejonowego wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z załączonym pouczeniem powód jest uprawniony do wniesienia apelacji od powyższego wyroku w terminie 14 dni - termin ten należy liczyć od dnia następującego po dniu w którym nastąpiło zdarzenie w postaci doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Zatem termin wniesienia apelacji mija 14 lutego 2012 r. Apelację można przesłać do końca w/w dnia za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przykład: Karolina M. dnia 12 stycznia 2012 r. zawarła z Magdą R. umowę pożyczki , zgodnie z którą Karolina M. miała oddać Magdzie R. pożyczone pieniądze w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zatem Karolina M. jest zobowiązana zwrócić pieniądze najpóźniej w dniu 12 września 2012 r.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.