Jak prawidłowo doręczyć dłużnikowi korespondencję?

publikacja: 2012-02-03, sekcja: inne obszary prawa

Prawidłowy adres, na który należy kierować korespondencję do dłużników to adres ich zamieszkania ujawniony w ewidencji działalności gospodarczej bądź adres siedziby podany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Często zdarza się, że kontrahenci zalegają z płatnościami, w takich wypadkach kierujemy do nich wezwanie do zapłaty, a gdy nie odniesie ono oczekiwanego skutku - pozew o zapłatę do sądu. Pamiętać należy przy tym, że pomimo, że kontrahent prowadzi działalność w określonym miejscu, prawidłowo doręczona koresponencja musi być doręczona na adres wskazany przez przedsiębiorcę w odpowiednim rejestrze. Kwestia ta jest bardzo istotna, z uwagi na fakt, iż nieprawidłowo doręczona korespondencja może skutkować obciążeniem powoda kosztami postępowania (gdy pozwany wykaże, że nie otrzymywał nieprawidłowo zaadresowanych wezwań do zapłaty), bądź nawet uchyleniem prawomocności wydanego nakazu zapłaty (gdy pozwany wykaże, że nie otrzymał pozwu doręczonego na nadres inny niż wynika to z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS).

Prawidłowe określenie adresu przedsiębiorcy pozwala natomiast skorzystać z zasady, o której mowa w art. 139§3 KPC, zgodnie z którą pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do rejestru albo w razie niemożności doręczenia z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i adresu - pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane.

W interesie powoda jest wskazanie prawidłowego adresu pozwanego poświadczonego wypisem z ewidencji działalności gospodarczej albo wypisem z KRS, gdyż zdarza się, że sąd nie kontroluje prawidłowości tego adresu i doręcza korespondencję na podany adres. W konsekwencji może zdarzyć się, ze dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego pozwany dowie się o prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu i wniesie o przywrócenie mu terminu do wniesienia np. sprzeciwu od nakazu zapłaty. W takim przypadku postępowanie niepotrzebnie się komplikuje i znacznie przedłuża się.

Prawidłowe określenie adresu nie jest trudne, a usprawnia dochodzenie należności.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.