Czy możliwe jest cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej ?

publikacja: 2020-07-09, sekcja: inne obszary prawa

Ustawodawca aktem prawnym nazywanym „tarczą 4.0” znowelizował przepis dotyczący wykonywania pracy zdalnej, której polecenie jest możliwe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dla przypomnienia wskazać należy, że polecenie pracy zdalnej służy przeciwdziałaniu COVID-19.

Zgodnie z regulacjami, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Takie polecenie wykonywania pracy zdalnej może być w każdy czasie cofnięte przez pracodawcę.

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli:

  • pracownik ma umiejętności, możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy
  • pozwala na to rodzaj pracy

W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić:

  • narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej
  • obsługę logistyczną pracy zdalnej.

Należy zaznaczyć, że przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Weryfikacja czasu pracy

Polecenie pracy zdalnej skutkuje ograniczeniem kontroli czasu i efektów wykonywanej pracy. Z pomocą przychodzi nowa regulacja zawarta w przepisach. Zgodnie z wprowadzonymi unormowaniami na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.