Zmiana imienia lub nazwiska za pośrednictwem pełnomocnika

publikacja: 2020-01-20, sekcja: prawo administracyjne

Zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię  lub  nazwisko oraz właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach tych zmian określa ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

Zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie,  dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion.

Jeżeli chodzi o nazwisko to zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska  ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Kiedy można zmienić imię lub nazwisko ?

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2)na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4)na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Zmiana imienia lub nazwiska przez cudzoziemca posiadającego status uchodźcy

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Ubieganie się o zmianę nazwiska – zakazy

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Jak zmienić imię lub nazwisko?

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca wydaje decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska.

Czy można zmienić imię lub nazwisko za pośrednictwem pełnomocnika?

Złożenie wniosku o zmianę imienia i/lub nazwiska nie jest czynnością, która wymaga osobistego działania strony. Dopuszczalne jest zatem złożenie takiego wniosku za pośrednictwem pełnomocnika. Natomiast w przypadku wątpliwości organu co do tożsamości strony lub konieczności dokonania przez nią określonych czynności organ ma możliwość wezwania jej do osobistego działania (Wyrok Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 stycznia 2018 r., III SA/Kr 1189/17)

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo administracyjne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.