Jak dostać obywatelstwo polskie? Część 1.

publikacja: 2018-01-26, sekcja: prawo imigracyjne

Z tym pytaniem często zwracają się klienci do kancelarii. W takim przypadku wyjaśnienia wymaga, że polskie obywatelstwo można nabyć na cztery sposoby:

  1. z mocy prawa
  2. przez nadanie obywatelstwa polskiego
  3. przez uznanie za obywatela polskiego
  4. przez przywrócenie obywatelstwa polskiego

Powyżej wymienione sposoby nabycia obywatelstwa mają różne procedury, dlatego dla oceny który z powyższych trybów zastosować do danego klienta, potrzebna jest szczegółowa rozmowa i analiza posiadanych dokumentów. W niniejszej publikacji wskaże w jaki sposób nabywa się obywatelstwo z mocy prawa oraz przez nadanie obywatelstwa, a w następnych opisane zostaną kolejne tryby.

OBYWATELSTWO Z MOCY PRAWA

Małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy:

  1. co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim;
  2. urodził się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa  lub ich obywatelstwo  jest nieokreślone

Małoletni nabywa obywatelstwo polskie , gdy został znaleziony na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, a jego rodzice są nieznani.

Małoletni cudzoziemiec, przysposobiony przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie , nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie  z dniem urodzenia.

NADANIE OBYWATELSTWA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie, a procedura ta zostaje uruchomiona na wniosek złożony przez cudzoziemca. Prezydent w tej kwestii nie jest związany żadnymi warunkami, które osoba składająca wniosek musi spełnić, aby zostało nadane jej polskie obywatelstwo.

 Wniosek o nadanie obywatelstwa powinien zawierać niezbędne dane zgodne z przepisami ustawy, m.in. dane i adres wnioskodawcy; informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie; informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa; informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej;  informację o znajomości przez cudzoziemca języka polskiego; dane małżonka cudzoziemca; informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości. Wniosek taki należy odpowiednio uzasadnić, a także dołączyć właściwie dokumenty, można go złożyć zarówno w Polsce jak również za granicą. Organy za pośrednictwem których wniosek można złożyć, po jego weryfikacji, przekują go wraz z załączonymi dokumentami Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.

UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO

Trzeci sposób nabycia polskiego obywatelstwa wymaga odrębnego omówienia, dlatego zostanie on opisany w następnej publikacji.

Kancelaria pomaga klientom w przygotowaniu wniosku dotyczącego nabycia obywatelstwa polskiego a także zebraniu niezbędnych dokumentów.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo imigracyjne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.