Jakie są skutki niewydania majątku syndykowi ?

publikacja: 2017-07-20, sekcja: prawo gospodarcze

Zgodnie z obowiązującymi przepisami upadły zobowiązany jest wskazać i wydać cały majątek syndykowi. Kwestie niewywiązania się przez upadłego lub reprezentanta upadłego z powyższego obowiązku zasadniczo uregulowane zostały w ustawie prawo upadłościowe.

Celem określenia skutków prawnych takiego działania konieczne jest rozróżnienie wobec kogo została ogłoszona upadłość, a mianowicie czy wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – konsumenta czy też wobec przedsiębiorcy, albowiem  tylko niektóre konsekwencje są tożsame dla obu jednostek.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek w sprawie, w której wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację jego majątku, sędzia-komisarz może zastosować wobec upadłego środki przymusu. Sędzia-komisarz może również zastosować środki przymusu wobec upadłego, który uchybia swoim obowiązkom albo po ogłoszeniu upadłości dopuszcza się czynów mających na celu ukrycie majątku, obciążenie go pozornymi zobowiązaniami lub w jakikolwiek sposób utrudnia ustalenie składu masy upadłości. Zaakcentowania wymaga, że w niektórych przypadkach środki przymusu mogą zostać nie tylko wobec np. członków zarządu spółki ale również wobec upadłego konsumenta.

Po drugie, wobec osoby która ze swojej winy nie wyda lub nie wykaże majątku, sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji np. członka rady nadzorczej, spółki handlowej, fundacji itp.

Innym skutkiem i jednym z najbardziej dotkliwych dla osób fizycznych wobec których sąd ogłosił upadłość, nie wykonujących obowiązku wykazania i wydania majątki syndykowi  jest możliwość umorzenia przez sąd postępowania upadłościowego. Oznacza to dla upadłego konsumenta tyle, że nie będzie miał możliwości skorzystania z dobrodziejstwa jakim jest umorzenie długu.

Na koniec należy przytoczyć przepis mówiący o odpowiedzialności karnej. Zgodnie z nim kto będąc upadłym albo osobą uprawnioną do reprezentowania upadłego, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, nie wydaje syndykowi całego majątku wchodzącego do masy upadłości, ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów dotyczących jego majątku podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Warto jednak w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności zwrócić się o poradę prawną do specjalisty znającego daną dziedzinę prawa np. adwokata, aby pomógł podjąć odpowiednie kroki prawne.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.