Skutki niezłożenia przez członka zarządu wniosku o upadłości

publikacja: 2017-04-11, sekcja: prawo gospodarcze

 

Konsekwencje jakie niesie za sobą niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez członka zarządu mogą okazać się bardzo dotkliwe dla niego nie tylko w sferze majątkowej ale również w zakresie odpowiedzialności karnej. W pierwszej kolejności jednak zwracam uwagę na termin do złożenia takiego wniosku oraz wskazanie osób na których ciąży powinność jego złożenia a dopiero w dalszej kolejności wymienione zostaną rodzaje odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku.

Termin na złożenie wniosku

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości powinno nastąpić nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, tj. od dnia gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Kto jest zobowiązany do złożenia wniosku

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Rodzaje odpowiedzialność

  • Odpowiedzialność karna

Zgodnie z przepisami, kto będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  • Odpowiedzialność cywilna

Normy zawarte w kodeksie spółek handlowych regulują odpowiedzialność odszkodowawczą członków zarządu. Ma ona miejsce, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna - w takim przypadku członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do wierzyciela między innymi jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości.

  • Odpowiedzialność gospodarcza

Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

  • Odpowiedzialność podatkowa

Należy również dodać, że za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości.

W przygotowaniu właściwego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki pomóc może wykfalifikowany prawnik np. adwokat. Złożenie wniosku we właściwym dla spółki czasie powinno pozwolić na uniknięcie poniesienia tak szerokiej odpowiedzialności przez członka zarządu. 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.