Postępowanie przymuszające KRS

publikacja: 2017-01-26, sekcja: prawo gospodarcze

W poprzednim artykule pisaliśmy o mechanizmie złożenia przez członka zarządu oświadczenia o rezygnacji i sygnalizowaliśmy problemy praktyki związane z tym, że może zaistnieć sytuacja, w której ustępujący członek zarządu ma wielkie trudności z doprowadzeniem do wykreślenia jego osoby w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wynika to z faktu, że były członek zarządu nie jest ani uprawniony ani też zobowiązany do zgłoszenia zmian w reprezentacji zarządu w KRS. Legitymację do złożenia wniosku o jego wykreślenie oraz wpisanie nowych władz spółki ma spółka działająca poprzez nowo wybrany zarząd. W przypadku gdy nowi członkowie organu zarządzającego spółką zwlekają ze złożeniem odpowiednich formularzy do KRS, ustępujący członek zarządu powinien się sprawą zainteresować.

Trzeba bowiem przypomnieć, że przeprowadzenie procedury o wykreślenie z funkcji członka zarządu w razie rezygnacji (także odwołania) jest o tyle istotne, że w wypadku kiedy dane byłego członka zarządu dalej widnieją w KRS, stwarza to dla niego niebezpieczeństwo pociągnięcia go do odpowiedzialności solidarnej z innymi członkami uprawnionymi do reprezentowania spółki na podstawie art. 299 k.s.h. Oczywiście można bronić się w takiej sytuacji przed zarzutami wierzycieli o współodpowiedzialności takiego członka zarządu za zobowiązania spółki, lecz nie zmienia to jednak faktu, że taka sytuacja jest dla byłego członka zarządu niekorzystna i może narażać go na nieuzasadnione roszczenie ze strony wierzycieli spółki. Dlatego lepiej od razu zadbać o dopełnienie procedur.

W tej materii ustawa o KRS stwarza dla ustępującego członka zarządu uprawnienie do swoistego „wymuszenia” na spółce wprowadzenia odpowiednich zmian do KRS. Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS każda zmiana w składzie zarządu spółki z o.o. winna być zgłoszona w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Gdy zatem nowo wybrany zarząd w ww. ustawowym terminie nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku aktualizacji danych w KRS, ustępujący członek zarządu powinien zgłosić taką informację do sądu rejestrowego z wnioskiem o zobowiązanie przez ten sąd w trybie art. 24 ustawy o KRS, nowego zarządu do zgłoszenia stosownych zmian w zarządzie.

Sąd rejestrowy wzywa nowy zarząd do dokonania właściwego wpisu o wykreślenie, wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie przymuszające). W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę; może również ponawiać zasądzanie grzywny.

Co najważniejsze, w takiej sytuacji przepisy ustawy o KRS dają sądowi rejestrowemu możliwość dokonania wykreślenie ustępującego członka zarządu z urzędu na skutek takiego zawiadomienia. Art. 24 ust. 6 ustawy o KRS stanowi bowiem, że „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.

Pismo informujące ustępującego członka zarządu kierowane do sądu rejestrowego, na podstawie którego sąd najpierw wezwie nowy zarząd do złożenia wniosku o wykreślenie i ewentualnie ukarze grzywną winno być zatem dobrze umotywowane. Żeby skłonić sąd do skorzystania z uprawnienia do wykreślenia dawnego członka zarządu z urzędu, winien on zatem wykazać w tym piśmie przesłankę „przypadku uzasadniającego bezpieczeństwo obrotu”, co w przypadku nieujawnienia w rejestrze rezygnacji (odwołania) członka zarządu w kontekście jego odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. nie powinno stanowić większego problemu. 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.