Prokurent -kim jest, jaki jest zakres umocowania, jak udzielić prokury

publikacja: 2016-10-28, sekcja: prawo gospodarcze

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę, który podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.  Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 ze znaczkiem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Należy pamiętać, że prokura musi być udzielona na piśmie. Niezachowanie tej formy prowadzi do nieważności prokury. Dla przykładu należy podać, tego rodzaju szczególnego pełnomocnictwa mogą udzielić: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie.

Zakres umocowania prokurenta jest bardzo szczerkowi, może on zastępować mocodawcę niemal przy wszystkich czynnościach, zarówno w sądzie jak również poza sądem. Prokurent jest przedstawicielem mocodawcy, a czynności dokonane przez niego pociągają skutki bezpośrednio dla przedsiębiorcy.  W tym miejscu należy wskazać, że ustawodawca określił, przypadki w których obowiązkowe jest udzielenie prokury szczególnej, a więc do dokonania konkretnej czynności. Pełnomocnictwo do poszczególnej czynności wymagane jest do:

  • zbycia przedsiębiorstwa,
  • dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania,
  • zbywania i obciążania nieruchomości.

Zaznaczenia wymaga, że przepisy kodeksu cywilnego zakazują prokurentowi przeniesienia na inną osobę uprawnień wynikających z prokury. Zakaz ten obowiązuje bezwzględnie. Prokurent może jednak ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

Kiedy prokura wygasa?

Prokura wygasa z chwilą śmierci prokurenta, wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. Co więcej prokura może zostać w każdym czasie odwołana.

Obowiązek zgłoszenia prokury

Udzielenie i wygaśnięcie i rodzaj prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Obowiązek dokonania zgłoszenia obciąża mocodawcę, a więc przedsiębiorcę.

Reprezentowanie spółki kapitałowej przez członka zarządu łącznie z prokurentem

„Przepisy ustawy lub postanowienia umowy (statutu) przewidujące możliwość reprezentowania spółki kapitałowej przez członka zarządu łącznie z prokurentem nie ograniczają kompetencji prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. W sytuacji więc ustanowienia prokury oddzielnej osoba ta może skutecznie działać w imieniu spółki kapitałowej w charakterze prokurenta” (Wyrok SA w Katowicach z dnia 17 marca 2005 r. I ACa 1627/04)

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.