Jak właściwie zarejestrować czasopismo ?

publikacja: 2016-03-25, sekcja: inne obszary prawa

Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. Stosowny wniosek należy więc złożyć  w Sądzie Okręgowy do wydziału rejestrowego.

Zgodnie z przepisami ustawy prawo prasowe wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej.

Jakie elementy muszą być zawarte w złożonym wniosku ?

 Wniosek o rejestrację prasy musi zawierać:

  • tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
  • dane osobowe redaktora naczelnego,
  • określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
  • częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

O wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku należy poinformować sąd.

Należy również pamiętać o opłacie za wpis do rejestru. Opłata jest stała i wynosi 40 zł, płatności można dokonać przelewem lub opłacić w znakach opłaty sądowej. 

Odmowa rejestracji

Organ rejestracyjny odmówi rejestracji, jeżeli wniosek nie zawiera danych które wskazane zostały powyżej lub gdy jej udzielenie stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego.

Kiedy można rozpocząć wydawanie prasy

Wydawanie dziennika lub czasopisma można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie rozstrzygnął wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia.

Warto pamiętać, że rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność w razie niewydania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nie oznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.