Czy można uzupełnić niepełne skierowanie lekarskie ?

publikacja: 2016-03-24, sekcja: prawo medyczne

Posiadanie przez pacjenta skierowania lekarskiego jest warunkiem jaki musi być spełniony aby świadczeniobiorca uzyskał prawo do sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, czyli zasadniczo przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zdarza się, że lekarz wystawiający skierowanie nie zawrze w nim obligatoryjnych elementów w jakie winny być zamieszone na nim, co może przysporzyć pacjentowi, a także placówce medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych wiele problemów. Placów mogą bowiem odmawiać przyjęcia pacjenta celem wykonania świadczenia, niemniej jednak braki na skierowaniach nie powinny obarczać pacjentów, ponieważ ich prawidłowe wystawienie spoczywa na osobie, która je sporządza. Warto również pamiętać, że pacjent ma możliwość uzupełnienia skierowania. Jeżeli pacjent w odpowiednim terminie nie dostarczy pełnego skierowania, możliwe jest skreślenie go z listy osób oczekujących.

Co powinno zawierać skierowanie ?

Osoba kierująca na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie wystawia skierowanie, które musi zawierać

  • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie - oznaczenie podmiotu obejmuję swym zakresem w szczególności nazwę podmiotu, kod resortowy, adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • oznaczenie pacjenta- chodzi tu przede wszystkim o dane pacjenta pozwalające na ustalenie jego tożsamości, czyli imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres zamieszkania oraz numer PESEL;
  • oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta;
  • rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą;
  • inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia;
  • datę wystawienia skierowania;
  • oznaczenie osoby kierującej- jest to przede wszystkim jej nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, a także podpis;

W przypadku skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie, finansowane ze środków publicznych, wystawionego w postaci papierowej, oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie zawiera dodatkowo kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo medyczne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.