Pożyczka od wspólnika dla spółki a ogłoszenie upadłości spółki-w 2016

publikacja: 2016-03-14, sekcja: prawo gospodarcze

W związku z nowelizacją prawa upadłościowego, która weszła w życie od 1 stycznia 2016 r. zmieniono również pewien zakres przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uchylono bowiem art. 14 § 3 KSH zgodnie z którym wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. Takie brzmienie przepisu powodowało, że w sytuacji spełnienia się przesłanek z powyżej wskazanego artykułu, wspólnik spółki pozbawiony był możliwości zgłoszenia w postępowaniu upadłościowym swojego roszczenia o zwrot pożyczki.

Co wprowadzono w związku z uchyleniem art. 14 § 3 KSH?

Od 1 stycznia 2016 r. przepis art. 14 § 3 KSH uchylono, natomiast do art. 342 Prawa upadłościowego prowadzono nową czwartą kategorię zaspokojenia wierzycieli obejmującą należności wspólnika albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego, należnościami podlegającymi zaspokojeniu z funduszów masy upadłości, które należy zaliczyć do kategorii czwartejnależności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej niniejsze zmiany, w praktyce zdarzały się postępowania upadłościowe, w których wierzyciele zaspokajani są w całości, w związku czym niezasadne jest wykluczenie możliwości zwrotu pożyczki wspólnikowi spółki, dlatego w miejsce art. 14 § 3 KSH wprowadzono nową czwartą kategorię zaspokojenia.

Jak odzyskać pożyczkę od wspólnika dla spółki ?

Nowe brzmienie art. 342 Prawa upadłościowego, pozwala na dochodzenie roszczeń, wynikających z udzielenia pożyczki przez wspólników albo akcjonariuszy spółce, w postępowaniu upadłościowym. Takie podmioty winny zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, jednak ich wierzytelność zostanie zaspokojona dopiero po zaspokojeniu wszystkich innych wierzycieli spółki, wobec której ogłoszona została upadłość.  

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.