Wznowienie postępowania administracyjnego

publikacja: 2016-01-31, sekcja: prawo administracyjne

 

Wznowienie postępowania administracyjnego czy to na żądanie strony czy z urzędu, jest szczególna instytucją, która ma na celu umożliwienie ponownego rozpatrzenia sprawy, w przypadku kiedy postępowanie administracyjne w wyniku którego wydana została decyzja , było dotknięte wadą prawną.

Po pierwsze aby można było żądać wznowienia postępowania administracyjnego w jakiejś sprawie wydana decyzja administracyjna musi być ostateczna, jest to bardzo istotny element bowiem bez spełnienia tej przesłanki wznowienie postępowania będzie niemożliwe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wznowienie postępowania administracyjnego może nastąpić m.in. gdy:

  • dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,
  • decyzja administracyjna wydana została w wyniku przestępstwa,
  • decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu,
  • strona postępowania nie ze swojej winy nie brała udziału w postępowaniu,
  • wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję,
  • decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 15 stycznia 2015 r. zaznacza, że „Sfałszowanie dowodu musi być potwierdzone orzeczeniem sądu lub innego właściwego organu. Wskazuje się bowiem, że wznowienie nie może nastąpić, jeżeli ani sąd, ani inny właściwy organ nie stwierdził prawomocnie sfałszowania dowodu, ani popełnienia przestępstwa przy wydawaniu określonej decyzji.”

Warto również zaznaczyć, że z wnioskiem o wznowienie postępowania można wstąpić również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.

Jeżeli złożymy wniosek o wznowienie postępowania, musimy oczekiwać na decyzję organu. Organ administracji w takiej sprawie wyda postanowienie – albo pozytywne albo negatywne tj.  o odmowie wszczęcia postępowania. Pamiętajmy jednak, że na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przysługuje stronie zażalenie.  

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo administracyjne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.