Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne zmiany 2016 r.

publikacja: 2015-12-29, sekcja: prawo gospodarcze

 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegnie ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze. Od nowego roku tytuł ustawy będzie brzmiał Prawo upadłościowe  i nie znajdziemy w nim już informacji o postępowaniu naprawczym w firmie, ponieważ te kwestie uregulowane zostaną w nowym akcie prawnym tj. w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

W ustawie Prawo restrukturyzacyjne regulowano zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu a także kwestie dotyczące przeprowadzanie działań sanacyjnych. Pod definicją działań sanacyjnych należy rozumieć czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją

Nowa ustawa wprowadza pojęcie postępowania restrukturyzacyjnego, które przeprowadza się w:

1) postępowaniu o zatwierdzenie układu;

2) przyspieszonym postępowaniu układowym;

3) postępowaniu układowym;

4) postępowaniu sanacyjnym.

Zgodnie z przepisami zawartymi w tym akcie prawnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, natomiast w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Zmiany obejmujące w/w kwestie są bardzo obszerne, jednak warto w tym miejscu wspomnieć o nowelizacji pojęcie niewypłacalnego dłużnika. Dotychczas za dłużnikiem niewypłacalnym był ten kto nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Natomiast zgodnie z nowelizacją dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ponadto ustawa wskazuje, iż domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.