Kodeks pracy zmiany w 2016 r.

publikacja: 2015-12-18, sekcja: inne obszary prawa

Nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy, które mają zacząć obowiązywać w 2016 r., wprowadza bardzo istotne zmiany w tej materii. Ustawodawca ujednolicił bowiem okresy wypowiedzenia umów zawartych zarówno na czas określony jak również na czas nieokreślony. Co więcej, ustawodawca określił na czym polega zawarcie umowy na okres próbny i w jakich sytuacjach ponownie można zawrzeć z pracownikiem taką umowę. Należy zaznaczyć jednak, że najciekawsze i jak się wydaje bardzo istotne zmiany Kodeksu Pracy dotyczą reguł zawarcia umowy o pracę na czas określony, a zmiany te dotyczą określenia maksymalnego czasu trwania takiej umowy i ich ilości - nowe brzmienie tych przepisów ma zacząć obowiązywać od 22 lutego 2016 r.

Umowa na okres próby

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.  Sens zawierania umowę o pracę na okres próbny, który nie może przekroczyć 3 miesięcy, polega na sprawdzeniu kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Ponadto istnieje możliwość ponownego zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, pod pewnymi warunkami, tj:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. W tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Umowa na czas określony

Zgodnie z nowelizacją okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, niż 33 miesiące, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż trzy, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Powyższych reguł nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Wypowiedzenie umowy na czas określony i nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.