Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

publikacja: 2015-11-26, sekcja: inne obszary prawa

Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w określonych przez Kodeks Pracy przypadkach. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 55 Kodeksu Pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę  bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika

Pojęcie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika nie zostało zdefiniowane w Kodeksie Pracy, zaliczenie do tej kategorii określonego zachowania zależne będzie w wielu przypadkach od okoliczności jakie towarzyszyły temu zdarzeniu, nie mniej jednak Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę określne obowiązki których musi przestrzegać, a które umieszone zostały w art. 94, należą do nich np. terminowość wypłaty wynagrodzenia, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także przeciwdziałanie dyskryminacji w pracy. „Użyte w art. 55 § 1[1] KP określenie "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków" należy interpretować jako bezprawne (bo sprzeczne z obowiązującymi przepisami bądź zasadami współżycia społecznego) działania lub zaniechania pracodawcy, polegające na niedopełnieniu podstawowych obowiązków objętych treścią stosunku pracy i noszące znamiona "ciężkości" tak w sensie przedmiotowym (wobec zagrożeń, jakie stanowią one dla istotnych interesów pracownika) jak i podmiotowym (z uwagi na kwalifikowaną postać przypisywanej pracodawcy winy)” SN z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie II PK 220/11.a

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt: II PK 176/13 uchybienie obowiązkowi terminowej wypłaty wynagrodzenia oraz nieopłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jest traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę, stanowiące podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w trybie art. 55 § 1[1] KP.

Czytając inne orzeczenia, możemy wskazać, że bezzasadne odsunięcie pracownika od wykonywania pracy, zwłaszcza powodujące utratę wyższego wynagrodzenia, może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 55 § 1[1] KP. (tak SN wyroku z dnia 20-09-2013 r. o sygn. akt: II PK 6/13).

Sposób rozwiązania umowy

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Ten sposób rozwiązania stosunku pracy winien zostać wskazany w świadectwie pracy.

Odszkodowanie

W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracodawcy, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.