Zmiany w prawie upadłościowym - wniosek o ogłoszenie upadłości

publikacja: 2015-09-17, sekcja: prawo gospodarcze

Z dniem 1 stycznia 2016 r. w życie wejdzie nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego. Zmiany te rozszerzają krąg osób odpowiedzialnych za niezłożenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wydłużony termin do złożenia wniosku

Zgodnie z nowelizacją dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Należy więc zauważyć, że termin złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości został wydłużony z 2 tygodni do 30 dni, co daje urealnienie spełnienia przez dłużnika obowiązku złożenia wniosku.

Na kim ciąży obowiązek ?

Do złożenia wniosku obowiązany jest dłużnik, a jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Dotychczasowe brzmienie przepisu nakładało obowiązek złożenia takiego wniosku, na każdego kto ma prawo reprezentować ten podmiot sam lub łącznie z innymi osobami. Oznaczało to, że zgodnie z przyjętym orzecznictwem obowiązek ten spoczywał jedynie na członkach zarządu i wspólnikach spółek osobowych. Co w takim razie zmieniła nowelizacja? Prokurenci spółek wraz z członkami zarządu czy tez wspólnikami spółek osobowych będą odpowiedzialni za to aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wprowadzona została także możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za działania niezgodne z prawem, osób które nie pełnią żądnej nominalnej funkcji w spółce, ale faktycznie nią zarządzają. Nowelizacja pozwala na objęcie postępowaniem dotyczącym zakazu prowadzenia działalności gospodarczej osób, na których nie ciąży prawny obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W uzasadnieniu projektu ustawy możemy przeczytać „pozycja faktyczna tych osób w danym podmiocie jest na tyle istotna, że mogą one wpływać niekorzystnie na postępowanie prawnych piastunów podmiotu. Uznać należy, że zachowania osób, które zarządzają podmiotem z tzw. „tylnego siedzenia”, powinny podlegać ocenie w ramach postępowania zakazowego.”

Brak odpowiedzialności za niezłożenie wniosku

Osoby, zobowiązane do złożenia wniosku, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia go w terminie 30 dni od dnia w którym nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, chyba że nie ponoszą winy. Takie sformułowanie powoduje, że ciężar udowodnienia braku winy będzie spoczywał na pozwanej osobie, która nie złożyła w  określonym terminie wniosku.

Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, że w/w terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Ponadto, osoby te nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.