W trakcie postępowania sądowego ogłoszono upadłość pozwanego,co dalej?

publikacja: 2015-08-10, sekcja: prawo gospodarcze

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sąd zawiesza postępowanie jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku strony. Zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po nastąpieniu tych zdarzeń, chyba że nastąpiły one po zamknięciu rozprawy.

Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. Postępowania takie syndyk prowadzi na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym.

W wyżej opisanej sytuacji syndyk postawiony zostaje w miejsce upadłego, jednakże odnosi się to tylko do postępowań które dotyczą masy upadłości, a więc do praw i obowiązków, które zaliczyć można do mienia wchodzącego w skład masy upadłościowej.

Od dnia ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, trybem właściwy, dochodzenia wierzytelności upadłościowej jest postępowanie upadłościowe. Wierzytelnością upadłościową jest wierzytelność powstała przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia jego upadłości. Należy w takiej sytuacji dokonać zgłoszenia wierzytelności do masy.  Wyłącza to co do zasady dochodzenie tej wierzytelności w innym sposób np. przez powództwo cywilne.

Warto w tym miejscu odróżnić wierzytelność upadłościową od wierzytelność w stosunku do masy upadłości. Wierzytelność w stosunku do masy upadłości to wierzytelność powstała po ogłoszeniu upadłości. Zaspokojenie takiej wierzytelności odbywa się na bieżąco, z wpływów do masy odpowiednich sum, ale dzieje się to bez podziału masy, w przeciwieństwie do wierzytelności upadłościowych. Ponadto trzeba wskazać, że długi masy upadłości nie polegają zgłoszeniu do masy w trybie art. 236 prawa upadłościowego.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że pozew wytoczony przeciwko upadłem (dłużnikowi) lub syndykowi, który dotyczy wierzytelności powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości powinien zostać przekazany sędziemu komisarzowi postępowania upadłościowego. Taki pozew traktowany będzie jako zgłoszenie wierzytelności, jednakże nie będzie on odpowiadał warunkom formalnym zgłoszenia wierzytelności, które zawarte są w art. 240 prawa upadłościowego, niezbędne więc będzie jego uzupełnienie.

Wyjątki

Powyżej wymienionego trybu nie stosuje się do postępowań w sprawach:

  • należnych od upadłego alimentów,
  • oraz renty z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo utratę żywiciela,
  • oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.