Jak odzyskać utracony tytuł wykonawczy?

publikacja: 2014-04-03, sekcja: prawo cywilne

Zgodnie z art. 794 kodeksu postępowania cywilnego ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego.

Przepis ten normuje sytuacje, gdy na wniosek wierzyciela Sąd nadał prawomocnemu orzeczeniu (postanowieniu, wyrokowi itd.) albo ugodzie klauzulę wykonalności, a następnie wierzyciel utracił uzyskany tytuł wykonawczy w jakikolwiek sposób ( np. poprzez zgubienie). Jeśli ponownie wystąpi z wnioskiem             o nadanie temu samemu orzeczeniu albo ugodzie klauzuli wykonalności, wniosek zostanie przez Sąd oddalony na podstawie art. 794 k.p.c.

Reasumując – nie ma innej drogi uzyskania ponownie tytułu wykonawczego niż poprzez wystąpienie               o przeprowadzenie postępowania wskazanego w art. 794 k.p.c. Zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego, a w szczególności na mocy art. 6 kodeksu cywilnego, ciężar dowodu spoczywa na osobie, która     z faktu tego wywodzi skutki prawne, a więc w niniejszej sytuacji na wierzycielu, ewentualnie na komorniku albo osobie trzeciej, która była w posiadaniu tytułu pierwotnego.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w orzecznictwie, które jednocześnie podziela doktryna, przepis art. 794 k.p.c. nie zawiera żadnych ograniczeń dowodowych, a w szczególności nie nakłada na wierzyciela obowiązku przedłożenia dokumentu stwierdzającego utratę tytułu. Tym samym wierzyciel nie musi przeprowadzić "zupełnego" dowodu, że wydany mu tytuł wykonawczy utracił; dowód taki bowiem jako dotyczący w zasadzie okoliczności negatywnej (nie posiadania tytułu) może być częstokroć nader trudny do przeprowadzenia. Do wydania ponownego tytułu wykonawczego na podstawie art. 794 k.p.c. wystarczy uwiarygodnienie przez wierzyciela, że utracił wydany mu tytuł wykonawczy. Kwestia zaś, czy przytoczone we wniosku wierzyciela okoliczności utraty tytułu są wiarygodne - podlega kontroli Sądu, który ocenia tę kwestię po przeprowadzeniu rozprawy ( postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1967 r. I PZ 30/67).

Sąd Najwyższy orzeczeniem z dnia 15 lutego 1974 r. (II CZ 11/74), podtrzymując dotychczasowe stanowisko odnośnie postępowania dowodowego w związku z koniecznością zastosowania trybu z art. 794 k.p.c., uznał natomiast, że w świetle tego przepisu możność wydania nowego tytułu wykonawczego, nie jest uzależniona od ustalenia okoliczności w jakich tytuł został utracony oraz daty utraty tego tytułu. Sąd rozpoznający wniosek powinien ustalić tylko czy nie miało miejsca dobrowolne wydanie tytułu wykonawczego dłużnikowi i czy należność wynikająca z tytułu nie została już zaspokojona. Jednocześnie należy pamiętać, iż w doktrynie         i judykaturze przyjął się pogląd, iż samo tylko powołanie się wierzyciela na fakt utraty tytułu wykonawczego jest niewystarczające – w związku z wykładnią art. 6 k.c. (I CZ 22/73).

Warto mieć na uwadze również fakt, że wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego podlega opłacie stałej w kwocie 40 złotych zgodnie z art. 70 pkt 4. Ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych               w sprawach cywilnych. W sytuacji odmowy ponownego wydania tytułu wykonawczego, wnioskodawcy przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie, ale w przeciwieństwie do samego wniosku, nie podlega ono opłacie sądowej.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.