Polska wiza dla cudzoziemców

publikacja: 2013-10-26, sekcja: prawo imigracyjne

Formalności niezbędne do uzyskania polskiej wizy

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej, którzy chcą wjechać albo przebywać na terytorium Polski są zobowiązani do posiadania ważnej wizy. Dokument ten poświadcza bowiem zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium.

Kiedy i gdzie cudzoziemiec powinien starać się o uzyskanie wizy?

Wizę uzyskuje się przed wyjazdem w konsulacie polskim.

Czy istnieje kilka typów wiz? O którą z nich cudzoziemiec powinien się ubiegać?

W krajach Unii Europejskiej, istnieją trzy typy wiz:

 1. Tranzytowa wiza lotniskowa, oznaczona symbolem "A" (wiza lotniskowa) - uprawniająca do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku lotnisk państw obszaru Schengen;
 2. Wiza Schengen, oznaczona symbolem "C" - wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu pół roku. Okres ten jest liczony od daty pierwszego wjazdu;
 3. Wiza krajowa, oznaczona symbolem "D" - uprawniająca do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu pobytu podanego przez cudzoziemca (jeśli cel podany przez cudzoziemca wskazuje, że będzie przebywał w Polsce krócej niż rok, okres pobytu do którego będzie uprawniony cudzoziemiec na podstawie wizy będzie krótszy).
  • Jeśli cudzoziemiec chce pozostać w Polsce dłużej, musi po tym okresie ubiegać się o nową wizę u polskiego konsula za granicą lub ubiegać się o kartę pobytu;
  • Jedynie wiza krajowa może być wydana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu, repatriacji, korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

Typ wizy, o którą cudzoziemiec będzie się ubiegał, zależy głównie od celu planowanego pobytu w Polsce (przyjazd czy przejazd tranzytem) oraz jego długości.

W jakich celach wydawane są wizy do Polski?

Wiza Schengen oraz krajowa są wydawane między innymi w celu:

 • turystycznym;
 • odwiedzin;
 • udziału w imprezach sportowych;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wykonywania pracy;
 • wykonywania pracy kierowcy w ruchu międzynarodowym;
 • prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;
 • wykonywania zadań służbowych;
 • odbycia studiów i w innych celach dydaktycznych (np. szkolenia zawodowego) i naukowych;
 • tranzytu;
 • leczenia;
 • realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
 • dołączenia do obywatela państwa członkowskiego UE lub EFTA - strony umowy o EOG lub Szwajcarii;
 • udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;
 • udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;
 • korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 • repatriacji i przesiedlenia się członka najbliższej rodziny repatrianta;
 • korzystania z ochrony czasowej;
 • przyjazdu ze względów humanitarnych;
 • związanym z interesem państwa lub zobowiązaniami międzynarodowymi.

Jakie dokumenty cudzoziemiec musi złożyć, aby móc ubiegać się o wizę Schengen lub wizę krajową?

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy:

 • wypełniony i podpisany wniosek wizowy:
 • dokument podróży (aby konsul mógł wydać wizę, dokument podróży musi:
  • w wypadku wizy krajowej - być ważny przez przynajmniej 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy;
  • w wypadku wizy Schengen - być ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w wypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium UE (w uzasadnionych, pilnych wypadkach wymóg ten może zostać pominięty);
  • zawierać przynajmniej dwie wolne strony;
  • być wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
 • 1 fotografia
 • opłata wizowa (jej wysokość waha się pomiędzy 0 do 70 euro w zależności od rodzaju wiz i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wizę; opłatę konsularną należy uiścić przed złożeniem wniosku o wydanie wizy; opłata ta nie jest zwracana w wypadku odmowy wydania wizy);
 • dowód posiadania odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego na kwotę co najmniej 30 000 euro lub w wypadku wizy krajowej innego ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez odpowiednią instytucję w Polsce (np. dowód opłacenia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ);
 • dokumenty uzupełniające potwierdzające:
  • cel wjazdu;
  • posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski;
  • w wypadku wizy Schengen - posiadanie zakwaterowania;
  • w wypadku wizy Schengen - gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy;
  • inne okoliczności podane we wniosku.

Co jeśli cudzoziemiec nie posiada środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski?

W takim przypadku, cudzoziemiec zamiast dokumentów potwierdzających posiadanie tych środków, musi posiadać oryginał zaproszenia, które może przedstawić podczas ubiegania się o wizę oraz w trakcie kontroli granicznej.

Co to jest zaproszenie?

Zaproszenie jest dokumentem poświadczającym posiadanie wystarczających środków utrzymania podczas pobytu w Polsce oraz na powrót do kraju pochodzenia lub zamieszkania, ponieważ osoba zapraszająca zobowiązuje się, że pokryje koszty pobytu i wyjazdu zapraszanego cudzoziemca, w tym także koszty ewentualnego leczenia oraz koszty wydalenia z Polski.

Kto i jak można je uzyskać?

Zaproszenie może zostać wystawione przez:

 • obywatela polskiego mieszkającego w Polsce;
 • obywatela UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii posiadającego w Polsce prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
 • innego cudzoziemca, który legalnie i nieprzerwanie mieszka na terenie Polski od co najmniej 5 lat lub posiada zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
 • osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ma w Polsce siedzibę (a więc może to być na przykład firma lub organizacja pozarządowa).

Osoba zapraszająca występuje o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń do wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Z jakich powodów konsul może odmówić wydania wizy?

Konsul może odmówić cudzoziemcowi wydania wizy w następujących wypadkach:

 • jeśli cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy strefy Schengen;
 • jeśli dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany;
 • jeśli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;
 • jeśli cudzoziemiec nie jest w stanie przedstawić celu i warunków planowanego pobytu;
 • jeśli cudzoziemiec jest uważany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych;
 • jeśli zachodzi obawa, że wjazd i pobyt cudzoziemca mogłyby spowodować zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa, porządku państwa lub naruszałyby interes Polski;
 • jeśli cudzoziemiec w postępowaniu o wydanie wizy zeznał nieprawdę, zataił istotne informacje lub też nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu;
 • jeśli cudzoziemiec nie posiada odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • jeśli cudzoziemiec (w wypadku wniosku o wydanie wizy Schengen):
  • nie posiada wystarczających środków utrzymania, zarówno na czas pobytu, jak i na powrót do kraju pochodzenia lub na tranzyt do innego państwa;
  • w bieżącym sześciomiesięcznym okresie przebywał już przez 3 miesiące na terytorium państw członkowskich;
 • jeśli (w wypadku wniosku o wydanie wizy krajowej):
  • cudzoziemiec nie posiada wystarczających środków utrzymania na okres pobytu w Polsce oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na przejazd do innego państwa niż państwo pochodzenia lub zamieszkania;
  • okres ważności dokumentu podróży cudzoziemca upływa wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności wnioskowanej wizy.

Co to jest wykaz cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany?

W wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany oraz w Systemie Informacyjnym Schengen umieszcza się dane cudzoziemca w wypadkach, kiedy została w stosunku do niego wydana:

 1. ostateczna decyzja o wydaleniu (cudzoziemiec został deportowany z Polski lub innego kraju Unii Europejskiej);
 2. decyzja o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się zawierająca orzeczenie o wydaleniu;
 3. decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE zawierająca orzeczenie o wydaleniu;
 4. decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu;
 5. decyzja o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zawierająca termin opuszczenia terytorium Polski;
 6. decyzja o odmowie wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zawierająca termin opuszczenia Polski;
 7. ostateczna decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia Polski
 8. cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem sądu;
 9. cudzoziemiec nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa (np. nie płaci podatków);
 10. wjazd lub pobyt cudzoziemca są niepożądane ze względu na zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Polskę;
 11. wjazd lub pobyt cudzoziemca są niepożądane ze względu na zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa, porządku publicznego lub też mogą naruszyć interes Polski.

Jakie dokumenty należy posiadać przy przekraczaniu granicy?

Wjeżdżając do Polski, cudzoziemiec powinien posiadać:

 • paszport lub inny ważny dokument podróży;
 • ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium (na przykład kartę pobytu), jeśli są wymagane ( uwaga: w wypadku obywateli UE oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii wymagany jest tylko ważny dokument podróży lub ważny dokument tożsamości);
 • w wypadku przejazdu tranzytem przez Polskę do innego państwa ? zezwolenie na wjazd do innego kraju lub zezwolenie na pobyt w innym kraju.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo imigracyjne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.