Kontrola a wizytacja świadczeniodawców przez NFZ

publikacja: 2012-11-21, sekcja: prawo medyczne

Kwestie dotyczące kontroli i wizytacji z NFZ świadczeniodawców uregulowane zostały w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także wydanym z jej upoważnienia (na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 i 24 tejże ustawy) zarządzeniu Nr 33/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z art. 64. ustawy, podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych może przeprowadzić kontrolę udzielania świadczeń świadczeniobiorcom. Podmiot zobowiązany ten w upoważnieniu do prowadzenia kontroli określa przedmiot i zakres kontroli oraz wskazuje osobę upoważnioną do jej przeprowadzenia.

Z przebiegu przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który jest podpisywany przez kontrolera i świadczeniodawcę. Następnie podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych sporządza wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę działalności kontrolowanego świadczeniodawcy i zalecenia pokontrolne w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

Świadczeniodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego albo od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, do poinformowania podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Zarządzenie Prezesa NFZ określa sposób i tryb przeprowadzania kontroli w oddziałach wojewódzkich NFZ w zakresie zawierania i realizacji umów zawartych ze świadczeniodawcami. Kontrole przeprowadzane są przez zespoły kontrolerów. Kontrolerzy przeprowadzają czynności kontrolne na podstawie imiennego upoważnienia podpisanego przez Prezesa Funduszu lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie takie jest ważne razem z legitymacją służbową lub dowodem osobistym). Każda kontrola powinna być przeprowadzona w sposób niepowodujący zakłóceń jednostki kontrolowanej.

Kontrole planowe przeprowadzane są na podstawie zatwierdzonego przez Prezesa NFZ planu rocznego, opracowywanego przez wydział kontroli Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, a zawierającego: temat kontroli, jej cel oraz przewidywane terminy wykonania.

Kontrole doraźne natomiast są przeprowadzane poza rocznym planem, tylko na polecenie Prezesa NFZ i dotyczą jednej z trzech kwestii: badania sposobu wykorzystania zaleceń pokontrolnych, badania skarg i wniosków lub też weryfikacji uzyskanych informacji o występujących nieprawidłowościach.

Zarówno dla kontroli planowych, jak i doraźnych opracowuje się programy kontroli.

Wizytacja to z kolei kontrolna wizyta pracowników wydziału kontroli Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w jednostce organizacyjnej Funduszu, dokonywana w celu poczynienia ustaleń w sprawie wymagającej niezwłocznego zbadania, a realizowana na zlecenie Prezesa NFZ. Należy pamiętać, iż do przeprowadzenia wizytacji niezbędne jest imienne upoważnienie podpisane przez Prezesa Funduszu lub osobę przez niego upoważnioną. Co ważne, czynności wizytacyjne mogą być przeprowadzane w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo medyczne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.