Umorzenie postępowania administracyjnego

publikacja: 2013-05-18, sekcja: prawo administracyjne

Zgodnie z art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Co oznacza, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe?

Postępowanie stanie się bezprzedmiotowe w momencie, gdy w toku jego prowadzenia, mówiąc najprościej, odpadł przedmiot tego postępowania. Oznacza to, że powstały trwałe i nieusuwalne przeszkody uniemożliwiające jego dalsze prowadzenie.

Przesłanki umorzenia postępowania administracyjnego

Przesłanka umorzenia postępowania może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, a może ona powstać także w czasie trwania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem administracyjnym. Może być ona ujawniona także w trybach nadzwyczajnych a także w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Istnieje niezliczona liczba sytuacji faktycznych bądź prawnych, które zostaną uznane za przesłanki umorzenia postępowania administracyjnego.

Przykład:
Utrata przez podmiot biorący udział w postępowaniu cech określonych w art. 28 k.p.a. - "Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek."

Kiedy i kto może wystąpić o umorzenie postępowania?

Zgodnie z przepisami k.p.a organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo administracyjne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.