Skutki ustalenia w umowie kary umownej

publikacja: 2012-09-22, sekcja: prawo gospodarcze

Jednym z dodatkowych zastrzeżeń umownych jest kara umowna. Zastrzeżenie to dotyczy jednak tylko zobowiązań niepieniężnych, a zatem takich, w których świadczenie dłużnika nie polega na zapłacie określonej sumy pieniężnej.

Zgodnie z art. 483 kodeksu cywilnego, strony mogą zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania właśnie takiego zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy - kary umownej. Mimo, że zastrzeżenie takie możliwe jest jedynie w przypadku zobowiązań niepieniężnych, sama kara powinna być wyrażona w kwocie pieniężnej bądź też sprecyzowany powinien zostać sposób, który umożliwi określenie jej wysokości.

Co ważne, dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

Istotnym jest, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wierzyciel nie ma obowiązku udowadniać poniesionej szkody, a ponadto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ponadto, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody.

Należy pamiętać, że kara umowna wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej sumy pieniężnej, chyba że strony inaczej postanowiły.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.