Zażalenie na czynności dyrektora oddziału NFZ

publikacja: 2012-04-26, sekcja: prawo medyczne

Świadczeniodawca, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ma możliwość złożenia zażalenia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące realizacji umowy.

Najczęściej zażalenia dotyczą:
- nałożenia kary umownej,
- wypowiedzenia umowy,
- rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,
- zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych.

Zażalenie składa się wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności.

Zażalenie rozpoznaje Prezes Funduszu - jeżeli zostanie ono uwzględnione, na dyrektora zostanie nałożony obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności poprzez uchylenie czynności, której dotyczy zażalenie.

Świadczeniodawca o uwzględnieniu zażalenia jest informowany w terminie 7 dni.

W przypadku nieuwzględnienia zażalenia przez Prezesa Funduszu w części lub całości, świadczeniodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie zażalenia. Wniosek ten składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Prezesa.

Należy podkreślić, że zażalenie na ponowne rozpatrzenie wniosku nie przysługuje - dlatego w kontaktach z Funduszem warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo medyczne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.