Mobbing w orzecznictwie sądów

publikacja: 2012-03-27, sekcja: prawo gospodarcze

Mobbing jest zjawiskiem, które wywiera negatywny wpływ nie tylko na pracownika, który padł jego ofiarą, ale także na społeczeństwo. Absencja na skutek choroby pracownika spowodowanej mobbingiem, duża rotacja pracowników, koszty szkolenia nowozatrudnionych osób, mniejsza efektywność - to koszty nieskutecznego przeciwdziałania mobbingowi.

Zjawisko to nie jest jednakże tak powszechne, jak sądzą osoby zatrudnione, a konsekwencje pomówienia o mobbing mogą być poważne.

Orzecznictwo Sądów w Polsce wydaje się być w przedmiocie mobbingu konsekwentne w zakresie ciężaru dowodu w postępowaniu o mobbing, jak również co do postrzegania zachowań określanych przez pracowników jako "mobbing" przez pryzmat osoby przeciętnej i rozsądnej.Nie wszystkie sytuacje konfliktowe w miejscu pracy mogą bowiem zostać zakwalifikowane jako mobbing.

Dla przykładu: Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku w sprawie III APa 60/05 (opubl. LEX nr 215691) stwierdził, iż: "Dla uznania określonego zachowania za mobbing art. 943 § 2 k.p. wymagane jest stwierdzenie, iż pracownik był obiektem oddziaływania, które według obiektywnej miary może być ocenione za wywołujące jeden ze skutków określonych w art. 943 § 2 k.p. Przy ocenie tej przesłanki niezbędne jest stworzenie obiektywnego wzorca ofiary rozsądnej, co z zakresu mobbingu pozwoli wyeliminować przypadki wynikające z nadmiernej wrażliwości pracownika."

Skłonności do postrzegania siebie jako ofiary mobbingu mają często pracownicy poddani krytyce, tymczasem Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie oznaczonej sygnaturą III APa 170/05 (opubl. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach 2007/3/4 ) jednoznacznie wskazał, że: "Nawet niesprawiedliwa, lecz incydentalna krytyka pracownika przez pracodawcę nie może być kwalifikowana jako mobbing."

Powyższe orzeczenia są istotne z dwóch względów. W pierwszej kolejności pamiętać należy, że bezpodstawne oskarżenia nie pozostają bez konsekwencji. W drugiej, że ciężar dowodu w postępowaniu o mobbing spoczywa na pracowniku - nie sprostanie temu obowiązkowi powoduje, że pracownik przegra proces narażając się tym samym na koszty, których mógłby uniknąć, gdyby rozważył, czy zachowanie, które go dotknęło nosiło znamiona mobbingu i czy dysponuje dowodami, aby wykazać zarówno naganne zachowanie jak i jego konsekwencje.

Mobbing należy zwalczać i zapobiegać jego powstaniu, a jeśli ma miejsce - jego ofiara winna śmiało występować z roszczeniami, które przyznaje jej prawo. Zanim jednak złożymy pozew warto tą decyzję gruntownie przemyśleć.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.