Zaproszenie do składania ofert - sprzedaż przedsiębiorstwa

Treść ogłoszenia opublikowanego 26 sierpnia 2016 w Gazecie Wyborczej:
 

Syndyk masy upadłości Ubojnia-Masarnia Folmas Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Folwark 49, 63-900 Rawicz
 
działając na podstawie postanowienia Sędziego komisarza ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego, w skład którego wchodzi w szczególności: (1) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków ubojni i przetwórstwa mięsnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położona w Folwark 49, gmina Rawicz. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą nr PO1R/00031238/8 (Sąd Rejonowy w Rawiczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych); (2) prawo własności ruchomości stanowiących wyposażenie ww. nieruchomości oraz zakładów ubojni i przetwórstwa mięsnego, z wyłączeniem wierzytelności przysługujących upadłemu oraz środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych upadłego - za cenę nie niższą niż 1.500.000,00 zł netto.
 
Bezwarunkowe oferty winny być składane w terminie do 13 września 2016, w Kancelarii Syndyka przy ul. Tylne Chwaliszewo 23/3 w Poznaniu (61-103).
 
Sposób przygotowania ofert (w tym informacja o wadium) oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Kancelarii Syndyka (tel. 61 624-85-45) oraz na stronie internetowej: www.zubkowska.pl/regulamin-folmas/