Informacja o ogłoszeniu upadłości

Treść obwieszczenia opublikowanego 30 czerwca 2015 w Gazecie Wyborczej:
 
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2015 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI.GU.92/15 ogłosił upadłość dłużnika Doroty Hain prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Dorota Hain "HD Consulting" z siedzibą w Poznaniu, wpisanego do Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 631224768, w celu likwidacji majątku dłużnika.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI. GUp 77/15.
Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 3 (trzech) miesięcy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wyznaczono sędziego - komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej.
Wyznaczono syndyka w osobie Anny Zubkowskiej-Rojszczak.
Sędzia Sądu Rejonowego /Irena Flotyńska/