Płatności za udzielone świadczenie dziecka odebranego rodzicom

publikacja: Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Nr 34, Wrzesień 2012 Artykuł

Problem płatności za udzielone dziecku świadczenie może dotyczyć wyłącznie kwestii, z jakich środków NFZ zapłaci za to świadczenie. Jeżeli dziecko zostało zgłoszone doubezpieczenia przez rodziców, wówczas płatność powinna nastąpić ze środków pochodzących ze składek zdrowotnych, jeśli natomiast rodzice nie zgłosili dziecka do ubezpieczenia, a świadczenie zostało udzielone, zanim dziecko zostało przyjęte do placówki opiekuńczo-wychowawczej, płatność powinna nastąpić ze środków z budżetu państwa przekazywanych do NFZ.

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Czy świadczeniodawca ma prawo kserować RMUA pacjenta

publikacja: Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Nr 31, Czerwiec 2012 Artykuł

Niektórzy świadczeniodawcy kserują RMUA pacjenta jako dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń, aby w przyszłości uniknąć nieporozumień przy rozliczaniu umowy z NFZ. Taka praktyka budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, który stoi na stanowisku, że placówki nie mają do tego prawa.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zbadanie sprawy pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych pacjentów jednego ze świadczeniodawców, u którego kserowano druki RMUA pacjentów, jako dokumenty poświadczające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich wywołało dyskusję dotyczącą prawidłowości takiej praktyki. W ocenie Rzecznika jest ona sprzeczna z prawem, gdyż świadczeniodawcy nie mają uprawnień do przetwarzania danych osobowych zawartych w RMUA.

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Kiedy pacjent ma prawo żądać sprostowania wypisu ze szpitala

publikacja: Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Nr 28, Marzec 2012 Artykuł

Jeżeli pacjent dostrzeże błąd w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego, może żądać od lekarza zmiany zapisu. Powinna ona nastąpić poprzez przekreślenie poprzedniego zapisu, opatrzenie przekreślenia datą i podpisem lekarza.

Wypis ze szpitala jest częścią dokumentacji medycznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Lekarz wypisujący pacjenta wystawia na podstawie historii choroby kartę informacyjną z leczenia szpitalnego w jednym egzemplarzu z dwoma kopiami. Jeżeli pacjent dostrzeże błąd może - ze względu na znaczenie tego dokumentu dla dalszego leczenia - poprosić lekarza o zmianę zapisu.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadziła możliwość wnoszenia przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Ten zapis ustawy był komentowany, gdyż zakres prawa do sprzeciwu jest dyskusyjny.

Czytaj całą treść artykułu >>