Jak obronić się przed wypowiedzeniem umowy przez NFZ

publikacja: Działalność lecznicza w praktyce, Grudzień 2013 Artykuł

Zmorą świadczeniodawców jest praktyka Narodowego Funduszu Zdrowia polegająca na przeprowadzaniu niezapowiedzianych wizytacji i wypowiadaniu umów - często bez zachowania okresu wypowiedzenia - na podstawie ustaleń dokonanych przez wizytujących.

Wypowiedzenie umowy jest szczególnie dotkliwe dla świadczeniodawców mających umowy przewidziane na kilka lat, które ujęte są w ich biznesplanach i które z założenia miały stanowić istotną część przychodów przedsiębiorstwa. Niespodziewane wypowiedzenie umowy po kilku miesiącach może zachwiać płynnością finansową. Jak zatem może zachować się świadczeniodawca w tej sytuacji?

Czytaj całą treść artykułu >>

 

NFZ zapłaci za leczenie bezdomnych pacjentów

publikacja: Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Nr 46, Wrzesień 2013 Artykuł

Żeby uzyskać zwrot kosztów, najpierw trzeba otrzymać decyzję potwierdzającą prawo bezdomnego do świadczeń opieki zdrowotnej. Wysyłanie faktur za leczenie bezdomnych do ośrodka pomocy społecznej - a tak często postępują podmioty lecznicze - jest nieprawidłową praktyką.

Kontakty z Narodowym Funduszem Zdrowia określają pewne limity świadczeń. Jednak nie dotyczą przypadków, gdy zachodzi potrzeba natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na stan zagrożenia życia lub zdrowia. Nie można zatem odmówić świadczenia osobie bezdomnej czy nieubezpieczonej w sytuacji zagrożenia jej życia i zdrowia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Brak upoważnienia stanowi podstawę do odmowy wydania dokumentacji

publikacja: Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Nr 41, Kwiecień 2013 Artykuł

Prawo wglądu w dokumentację medyczną po śmierci pacjenta ma jedynie osoba upoważniona przez niego za życia. Dlatego placówki powinny zadbać, aby osoby rozpoczynające leczenie podpisały taki dokument.

Prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej zmarłego pacjenta jest zawarte w art. 26 ust. 2 i 27 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dalej ustawa o prawach pacjenta. Pierwszy z wymienionych przepisów w ust. 1 stanowi, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej. Zgodnie zaś z ust. 2, po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. W ust. 3 i 4 ustawodawca wskazał inne podmioty, jakim udostępnia się dokumentację medyczną. W przypadku pacjenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego z kręgu podmiotów uprawnionych wyłączono opiekuna faktycznego, chyba że osoba ta zostanie upoważniona.

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Polska oferta usług zdrowotnych będzie dostępna dla obcokrajowców

publikacja: Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Nr 41, Kwiecień 2013 Artykuł

W związku z koniecznością wdrożenia unijnych przepisów przed naszym krajem stoją ważne wyzwania dotyczące m.in. stworzenia elektronicznego portalu będącego przewodnikiem dla pacjentów z krajów UE umożliwiającego porównywanie i ocenę jakości usług oferowanych w placówkach medycznych.

Do 25 października Polska musi wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło już założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Nowe przepisy mają zapewnić obywatelom Unii przejrzyste zasady dotyczące korzystania z prawa do transgranicznej opieki zdrowotnej.

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Lekarz rodzinny nie może odmówić kontynuacji leczenia przewlekłego

publikacja: Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Nr 40, Marzec 2013 Artykuł

Przepisy z jednej strony kreują obowiązek dysponowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej udokumentowanym rozpoznaniem choroby i proponowanym sposobem leczenia, z drugie dają mu możliwość podjęcia decyzji o samodzielnym podjęciu leczenia.

Problematyka zaświadczeń dotyczących sposobu leczenia przewlekle chorych, wystawianych przez lekarzy specjalistów stała się niezwykle aktualnym tematem po wejściu w życie ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Przewiduje ona kary pieniężne dla lekarzy stosujących nieprawidłowe poziom odpłatności za leki refundowane. Należy jednak pamiętać, że właściwe przepisy regulujące konieczność przedstawiania przez pacjenta lekarzowi POZ udokumentowanego rozpoznania schorzenia istniały znacznie wcześniej.

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Pacjent powinien znać swoje prawa

publikacja: Gazeta Prawna, nr 35, 19 lutego 2013 Artykuł

Podmiot leczniczy - w tym szpital - nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. W takiej sytuacji nie ma możliwości odmowy przyjęcia pacjenta, nawet jeśli szpital przekroczył już limity świadczeń zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia i niezależnie od sytuacji prawnej pacjenta. Nie ma znaczenia okoliczność, że pacjent nie posiada prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo - w przypadku prywatnych zakładów - środków na opłacenie niezbędnego świadczenia.

Pełny tekst dostępny w ramach modułu "Trzy pytania do eksperta" w artykule "Jaki jest zakres prawa pacjenta do wyboru szpitala i lekarza".

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Od 2013 r. nowe zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

publikacja: Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Nr 38, Styczeń 2013 Artykuł

Możliwość elektronicznego sprawdzania czy pacjent jest ubezpieczony to długo wyczekiwana zmiana znosząca z placówek odpowiedzialność za udzielenie świadczenia osobie do tego nieuprawnionej. Oznacza też szybszą rejestrację do lekarza, gdyż jednym dokumentem wymaganym od pacjenta będzie dowód osobisty lub paszport.

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Polegają one m.in. na sprawdzeniu za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniodawców uprawnień świadczeniobiorcy na podstawie numeru PESEL (w przypadku dzieci do 3. miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL, elektroniczne potwierdzenie następuje na podstawie numeru PESEL rodzica). Pacjenta zwalnia to z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast dla placówki medycznej stanowi gwarancję, iż świadczenie udzielone osobie "zweryfikowanej" nie zostanie zakwestionowane z powodu braku tytułu uprawnienia do świadczenia, nawet jeżeli w dalszym postępowaniu okaże się, iż nie była ona uprawniona. Zmiany te wynikają z ustawy z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

Czytaj całą treść artykułu >>